Gy Volckeren hoor aen! (uit: Valerius Gedenck clanck)

GY volckeren hoor aen!
Al gelyck,, Arm en ryck,, En laet heden,
Waer gy gaet,, Ofte staet,, Myne reden
U toch ter herten gaen.
Al de geen,, die betreen,,
d'aerden kloot,, Cleyn en groot,
Wilt mercken en verstaen,
En neerstig gade slaen
Wat goet u word gedaen.

2.
Ick wil Gods heyligheyt
Roepen an, Loven van Syn weldaden,
Die ons doet Overvloet Van genaden
Door zyne Majesteyt!
En't geluyt Van myn Luyt,
En't gequeel Van myn keel,
Tot zijnen dienst bereyt,
Doen klincken over al
Dat't yder hooren sal.

3.
Die ons so van't gewelt
Van het jock Uyt den stock Vande Spaensche
En ons land Vande hand Der Maraensche
Heeft vry en los gestelt;
Van't gebroet Dat so wroet
Om ons goet En ons bloet,
En't vrome volck so quelt,
Ons nu, door veel gevaer,
Bewaert heeft menig jaer.

4.
Hoe heeft ons God gevoed!
En bewaert' En gespaert Al ons leven!
Spys en dranc, Hem zy danc, Ons gegeven
In allen overvloet!
Maer ay siet Dits al niet,
God de Heer Ons vry meer,
En grooter dingen doet,
Als hy sijn lieven Soon
Ons gaf uyt zynen Throon.

5.
Als Jesus Christ alleen
Onse schult Met gedult Hier voldoende,
En met God Naer't gebod Ons versoende,
De Wyn-pars heeft getreen;
En gebeen En gestreen,
En voor't snood Volck de doot
Aen't schandig kruys geleen
En so ons saligheyt
Uyt liefde heeft bereyt.

6.
O aldergrootste goet!
Daerom wy Slechts niet bly Moeten wesen!
Maer daer d'Heer Van moet seer Zijn gepresen,
Met danckbaerlyck gemoet,
Laten't quaet, Metter daet
't Goede doen, En sich spoen
In alles watmen doet,
Dat d'Alderhoogstens eer
Verbreyd word meer en meer.